Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26 /2018/TT-BGDĐT ngày 23/12/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26 /2018/TT-BGDĐT ngày 23/12/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non

Bài viết liên quan